دو لته عرض بازشو 70 سانتی متر، ارتفاع ورودی 2 متر الی 2.20 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دو لته عرض بازشو 80 سانتی متر، ارتفاع ورودی 2 متر الی 2.20 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دو لته  عرض بازشو 90 سانتی متر، ارتفاع ورودی 2 متر الی 2.20 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دولته عرض بازشو 100 سانتی متر، ارتفاع ورودی 2 متر الی 2.20 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دولته عرض بازشو 110سانتی متر، ارتفاع ورودی 2 متر الی 2.20 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دولته عرض بازشو 120سانتی متر، ارتفاع ورودی 2 متر الی  2.20متر. به صورت رنگ یا استیل.

دو لته عرض  70 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر الی 2.20 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دو لته عرض  80 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر الی 2.20 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دو لته  عرض 90 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر الی 2.20 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دولته عرض بازشو 100 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر الی 2.20 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دولته عرض بازشو 110سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر الی 2.20 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دولته عرض بازشو 120سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر الی  2.20متر. به صورت رنگ یا استیل.

سه لته عرض 80 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2متر الی 2.40 متر. به صورت رنگ یا استیل.

سه لته عرض 90 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر الی 2.40 متر. به صورت رنگ یا استیل.