درب کابین آسانسور تمام اتوماتیک سلکوم پلاس1398-6-7 06:32:29 +00:00

دو لته عرض  70 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر و 2.10 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دو لته عرض  80 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر و 2.10 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دو لته  عرض 90 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر و 2.10 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دو لته  عرض 100 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر و 2.10 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دو لته عرض 110 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر و 2.10 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دو لته عرض 120 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر و 2.10 متر. به صورت رنگ یا استیل.

سه لته عرض 80 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2متر و 2.10 متر. به صورت رنگ یا استیل.

سه لته عرض 90 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر و 2.10 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دو لته عرض بازشو 70 سانتی متر، ارتفاع ورودی 2 متر و 2.10 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دو لته عرض بازشو 80 سانتی متر، ارتفاع ورودی 2 متر و 2.10 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دو لته  عرض بازشو 90 سانتی متر، ارتفاع ورودی 2 متر و 2.10 متر. به صورت رنگ یا استیل.

دو لته  عرض بازشو 100 سانتی متر، ارتفاع ورودی 2 متر و 2.10 متر. به صورت رنگ یا استیل.