درب کابین تمام اتوماتیک سلکوم پلاس2019-12-24T12:24:47-01:00

دو لته عرض  70 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 208 الی 228 سانتی متر.

دو لته عرض  80 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 208 الی 228 سانتی متر.

دو لته عرض  90 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 208 الی 228 سانتی متر.

سه لته عرض 80 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 208 الی 248 سانتی متر.

سه لته عرض 90 سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 208 الی 248 سانتی متر.

دو لته عرض بازشو 70 سانتی متر، ارتفاع ورودی 208 الی 248 سانتی متر.

دو لته عرض بازشو 80 سانتی متر، ارتفاع ورودی 208 الی 248 سانتی متر.

دو لته  عرض بازشو 90 سانتی متر، ارتفاع ورودی 208 الی 248 سانتی متر.