درب طبقه راد پلاس2019-12-24T11:56:49-01:00

دو لته عرض بازشو 70 الی 120 سانتی متر، ارتفاع ورودی 2 متر الی 2.40 متر.

دو لته عرض  70 الی 120سانتی متر چپ یا راست بازشو، ارتفاع ورودی 2 متر الی 2.40 متر.