کادر وزنه

کادر وزنه

وزنه های تعادل در داخل کادر وزنه قرار دارد که باعث بالانس شدن کابین و کادر وزنه می شود.کادر وزنه های تولید این مجموعه با استفاده از ورقهای 4 میلی متر خم کاری شده و با جوش CO2 ایمن شده اند.