پرده نوری آسانسور

پرده نوری آسانسور

پرده نوری ارایه شده توسط آریان سیستم رو با دارا بودن 32 جفت سنسور و 154 شعاع نوری امکان تشخیص کوچکترین موانع را دارد.

نصب بسیار ساده به صورت مستقیم از وسط پروفیل پرده نوری انجام می گیرد. براکت های نصب پایین (سیل) همراه با پرده نوری ارایه می گردد.