تجهیزات جانبی آسانسور

تجهیزات جانبی آسانسور آریان سیستم رو شامل :

پرده نوری آسانسور

انکودر موتور آسانسور

می باشد.

در حال طراحی رد کردن