دو لته 70 الی 90 ارتفاع 208 سانتی متر رنگ کرم چرمی.